Liên lạc

Chùa Hội Phước

  • Địa chỉ:         8624 Zuni Rd SE, Albuquerque, NM 87108
  • Điện thoại:  (505) 266-0325    –     (714)675-6226
  • Email:           hoiphuoctemple@gmail.com

————————————————————