Thông Báo Thay Thư Mời Lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm

Thông Báo Thay Thư Mời Tham Dự
Pháp Hội Đại Bi & Lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm
Tại Chùa Hội Phước New Mexico
Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni
Kính thưa quý đồng hương Phật Tử

“Phổ Môn thị hiện
Cứu khổ nhân sinh
Thuyền từ lướt sóng
Bốn biển điêu linh
Trùng dương vọng tiếng hồn kinh
Quán Âm ứng hiện chúng sanh thoát nàn”

Để tưởng nhớ công hạnh rộng sâu, bi nguyện độ sanh cùng khắp, cầu nguyện sự gia hộ độ trì, cứu khổ cứu nạn, Chùa Hội Phước kính lễ 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm và Trì niệm Chú Đại Bi nhân kỷ niệm lễ khánh vía.

Thời gian : Lúc 8 giờ tối từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 10 năm 2015.
Địa điểm : Chùa Hội Phước, 8624 Zuni Rd SE, Albuquerque, NM 87108.

Lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm chính thức được cử hành lúc 7 giờ tối Thứ Bảy 17 tháng 10 năm 20015. Sau đó là chương trình văn nghệ và dùng cơm chay thân mật.
“Cảm đức Quan Âm hằng cứu khổ.
Nhớ ơn Bồ Tát mãi ban vui ”
Trân trọng kính mời quý đồng hương Phật tử về Chùa Hội Phước lắng nghe pháp thoại, thành tâm chiêm ngưỡng và đảnh lễ công hạnh Bồ Tát thị hiện vào đời cứu khổ cho chúng sanh. Cầu nguyện vạn sự bình an, kiết tường như ý đến với mọi người.
Nam Mô Tầm Thinh Cứu Khổ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

TM Ban Tổ Chức
THÍCH THÁNH MINH